Specializace

Správa a vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář se zaměřuje na hromadnou správu pohledávek. Klienty naší advokátní kanceláře jsou zejména bankovní domy, spořitelny a další subjekty finančního trhu. V rámci této činnosti jsme plně vybaveni pro mimosoudní vymáhání pohledávek i vedení soudních sporů.

Úspěšně spolupracujeme s osvědčenými a efektivními exekutorskými úřady, insolvenčními správci, daňovými poradci, auditory a realitní kanceláří. Tato spolupráce nám umožňuje posuzovat právní problematiku v širších souvislostech a přijít s komplexním řešením daného problému.

Aktuálně spravujeme přes 100 tisíc aktivních pohledávek. Nabízíme rozmanité zkušenosti jak s pohledávkami bankovního typu (spotřebitelské úvěry, kreditní karty, úvěry ze stavebního spoření atd.), tak s pohledávkami za neuhrazené služby (telekomunikace, pojistné atd.) či komodity nebo za porušení přepravních podmínek.

Obchodní a občanské právo

V oblasti obchodního a občanského práva poskytujeme zejména následující právní služby:

 • zastupování při jednáních s obchodními partnery klienta a dalšími právními subjekty
 • sepisy právních rozborů a stanovisek
 • obchodní závazkové vztahy
 • vymáhání pohledávek z běžného obchodního styku
 • problematika cenných papírů, směnky, šeky
 • smlouvy (i budoucí) o převodu nemovitostí, včetně návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
 • zástavní smlouvy
 • smlouvy o zřízení věcného břemene
 • zastupování v řízeních před katastrálními úřady
 • nájemní vztahy týkající se bytových i nebytových prostor (smlouvy nájemní, podnájemní)
 • náhrada škody, uplatňování nároku na náhradu škody

Rodinné právo

V rodinném právu se zaměřujeme na rozvody a majetkové vypořádání po rozvodu, a to zejména:

 • zastupování v řízeních o rozvod manželství (sporná i nesporná)
 • zastupování v řízeních o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do péče a stanovení výživného), vypracování dohod
 • zastupování v řízeních o vypořádání společného jmění manželů (sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů)
 • zastupování v řízeních o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela

Pracovní právo

Nabízíme pomoc při zpracování smluv mezi zaměstnavateli a zaměstnanci a jiných smluv pracovněprávního charakteru, a dále:

 • poradenství pro zaměstnavatele i zaměstnance
 • uplatňování nároků z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • příprava pracovněprávních dokumentů – pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, pracovní řády
 • vznik, změna a zánik pracovního poměru

Právo obchodních korporací

Vedle standardního právního poradenství v oblasti korporátního práva se jedná zejména o zakládání českých obchodních společností. Tyto služby poskytujeme i pro cizí státní příslušníky – fyzické osoby i zahraniční společnosti. Dále pak v této oblasti práva poskytujeme tyto služby:

 • organizace a řízení valných hromad
 • změny ve vlastnické struktuře obchodních společností (převody obchodních podílů, převody akcií) včetně změny zápisu v obchodním rejstříku

Insolvenční právo

Zajišťujeme podání insolvenčních návrhů fyzických i právnických osob, jakož i zastupování věřitelů a přihlášky jejich pohledávek.

Soudní spory, rozhodčí a jiná řízení

Jednou z našich dalších a klíčových činností je zajištění trvalého zastupování klientů v soudních, exekučních a rozhodčích řízeních na území České republiky, a to v působnosti všech obecných soudů a případně pak i soudů vyšší instance.

Správní právo

V oblasti správního práva poskytujeme právní služby zejména ve stavebním, katastrálním, přestupkovém či v obecném řízení dle správního řádu. Sepisujeme podání a návrhy k orgánům státní správy a zastupujeme klienty při kompletním vyřizování agendy živnostenských oprávnění.

Trestní právo

V rámci trestního práva zabezpečíme kvalitní obhajobu klientů, jakož i zastupování poškozených v trestním řízení.

Veřejné zakázky

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti veřejných zakázek zaměřených zejména na ekologické projekty – zateplování budov, revitalizace skládek, výsadby zeleně, dodávky strojů a výrobních linek pro podnikatele – příjemce dotací, dodávky vybavení do škol atd. Jsme schopni administrovat zakázky nadlimitní, podlimitní i malého rozsahu na dodávky, služby a stavební práce. V minulosti jsme administrovali řadu veřejných zakázek pro obce, města, školy a další veřejné či dotované zadavatele. Zajistíme pro Vás zpracování kompletních dokumentů a učiníme všechny nezbytné kroky dle zákona o zadávání veřejných zakázek případně pravidel operačních programů a dalších poskytovatelů dotací.

Právo mezinárodní ochrany

Poskytujeme právní poradenství osobám, které utíkají ze země původu, kde jsou pronásledované, nebo jim hrozí vážná újma a žádají o azyl v České republice.

Prohlášení o pravosti podpisu

Jsme oprávněni činit prohlášení o pravosti podpisu na listinách sepsaných i nesepsaných advokátem, a proto klient nemusí z tohoto důvodu ověřovat podpis u notáře či obecního úřadu, ale přímo v kanceláři advokáta.